Informace o programu - Daltonská škola

Daltonský plán je vzdělávací metoda, kterou představila světu Helena Parkhurstová v prvním dvacetiletí 20. století. Neobjevila se náhodou - úvod do 20. století znamenal v oblasti pedagogiky velké změny. Hledaly se nové možnosti, jak zaměřit vzdělání na potřeby dítěte. Výsledkem reformních snah je několik proudů alternativních škol - Freinetovská škola, Waldorfská škola, škola Montessori a samozřejmě Daltonský plán.

Helena Parkhurstová, dlouholetá spolupracovnice Marie Montessori, viděla ve vzdělávání velkou příležitost pro rozvíjení nejen základních dovedností dítěte, ale i celé dětské osobnosti. Daltonský plán se od dalších tradičně vnímaných „alternativních proudů" vyznačuje obrovskou devizou: nejedná se o ucelený systém, který je nutné dodržovat, ale o soubor principů, které ovlivňují styl výuky od základů.

Parkhurstová definovala tři základní principy, od nichž se ve škole všechny aktivity odvozují. Základní daltonské principy - svoboda, spolupráce a nezávislost - vyzývají žáka, aby se stal aktivním účastníkem vyučování. Slovo svoboda bývá ovšem přijímáno (nejen v našem českém prostředí) poněkud s rozpaky. Absolutní svoboda se totiž často plete s anarchií. Proto současní odborníci daltonu nahrazují slovo svoboda termínem zodpovědnost. Výsledkem našeho pojetí se stává princip zodpovědná svoboda, tedy svobodné rozhodování v rámci předem dohodnutých, vytyčených hranic.

Poskytneme-li dítěti dostatek svobody při práci, učíme ho zodpovědnosti, umožníme mu, aby kreativně pracovalo vlastním tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Navíc velké množství rozličných aktivit, které mohou probíhat ve třídě současně, vytvoří dostatečně stimulující prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí. Zapojíme-li do práce všechny děti, zvykáme je na týmovou práci, která je čeká v budoucím profesním životě. Naučí se respektovat jeden druhého, hodnotit svoji práci ve spolupráci s učitelem i samostatně.

Změna stylu výuky a celého přístupu k žákům nese i požadavky na úpravu prostor školy. Speciálně pro daltonskou výuku vznikly na Husově ulici dvě studovny, v nichž se soustřeďují studijní pomůcky. Materiály ve Studovně I vyhovují obsahem především mladším žákům, tzn. páťákům a šesťákům. Od sedmé třídy výše využívají sedmáci a žáci vyšších ročníků nejen pro „daltonské hodiny" Studovnu II, která je vybavena podle potřeb starších žáků. V obou místnostech mají žáci k dispozici po 4 počítačích, video, DVD přehrávač, televizi a hi-fi věž, druhá studovna je navíc vybavena interaktivní tabulí.

 

Co je to daltonský úkol?

Již od mateřské školy pracují děti na tzv. daltonských úkolech, které musí být dokončeny do určitého termínu v rámci dohodnutých pravidel. Ve školce zpracovávají děti několik tematických pracovních listů týdně, starším potom nabídneme encyklopedie, počítačové programy, internet a další zdroje, v nichž se naučí, jak informace vyhledávat a zpracovat vlastním způsobem. V páté třídě pracují žáci stylem, na nějž jsou naučeni z prvních čtyř let strávených na Rašínově. Vedle prvků daltonu v každé vyučovací hodině probíhá výuka na Rašínově ve vlastních třídách, na budově Husova ve studovně v rámci tzv. daltonského bloku.

Daltonský blok

Daltonský blok většinou trvá dvě vyučovací hodiny jednou nebo vícekrát týdně a děti v něm pracují na úkolech z různých předmětů. Čtvrtletním výstupem z daltonského bloku jsou pak vedle pracovních listů určených k procvičování a prohlubování učiva také referáty a projekty na předem dohodnutá témata z různých oblastí (např. rostliny, světové metropole, technika v životě člověka atd.) Nejen při přípravě těchto referátů se žáci učí samostatně studovat, zpracovávat informace a vůbec si práci zorganizovat. Ke sledování žákových pokroků využíváme daltonské tabule, na něž žáci značí pomocí magnetů svůj pokrok při práci na úkolu.

Dlouhodobý daltonský úkol - projekt

Na druhém stupni navazujeme na studijně-organizační dovednosti, které si žáci přinášejí z prvních pěti let školního života. Práce na druhém stupni stanovuje specifické podmínky. V hodinách se střídají různí vyučující, předměty se objevují v různých dnech týdne a učivo se dále prohlubuje a rozšiřuje. Proto jsme si na druhém stupni dalton poupravili. Žáci pracují v předmětu buď v běžných vyučovacích hodinách, nebo na tzv. dlouhodobějších úkolech v rámci daného předmětu.

Úkoly se skládají z povinných a volitelných úkolů. Povinné úkoly musí splnit každý žák, z volitelných si potom z nabídnutého seznamu vybírá aktivitu, která mu nejvíce vyhovuje. Volitelné úkoly tak učiteli nabízí možnost nejen rozšiřovat a prohlubovat učivo, ale nabídnout také aktivity, které se dříve zpracovávaly v jiných předmětech. (Žáci třeba v rámci hodin jazyků připravují prezentace k tématu pomocí počítačů.)

Práce na delším úkolu se podobá velmi podobá zpracování projektu. Dnešní doba vidí v projektovém řízení, (neboli v projektovém managementu) velkou příležitost. Je tedy velmi pravděpodobné, že se mnozí žáci budou ve svém profesním životě s tímto stylem práce dnes a denně setkávat. Proto věnujeme pozornost nejen přípravě výsledného výstupu, ale také dovednostem plánování a hodnocení práce.

Zadávání práce

Při zadání prochází žáci s učitelem celý úkol a připravují si rozvrh práce. Od učitele se dozví vše, co je v daném období čeká, například návštěva instituce jako je muzeum apod. Dozví se také, kdy a jakou formou bude probíhat zkoušení probraného učiva. Mohou si tedy naplánovat práci tak, aby se dokázali do stanoveného termínu připravit. Po celou dobu práce mohou konzultovat jak se spolužáky, tak i s učitelem. Žáci, kterým látka příliš nevyhovuje, mohou po určitou dobu pracovat s učitelem klasickým způsobem, tedy za učitelova vedení. Na konci každého úkolu na ně čeká hodnocení, kde se zamýšlí nad tím, co se vlastně během práce naučili, jak se jim práce dařila a co si odnáší do budoucna. Nebývá neobvyklé, že žáci během hodnocení poskytují také zpětnou vazbu učiteli. Vyslovují se k povaze jednotlivých aktivit, vyzdvihují činnosti, které je bavily, a naopak upozorňují na aktivity, které z jejich hlediska nebyly vydařené. Učitel tak může ve spolupráci s žáky připravovat další úkoly tak, aby vyhovovaly co největší skupině žáků.

Tímto způsobem se snažíme poskytnout dítěti dostatek svobody při práci, učíme ho zodpovědnosti, umožníme mu, aby kreativně pracovalo vlastním tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Navíc velké množství rozličných aktivit, které mohou probíhat ve třídě současně, vytvoří dostatečně stimulující prostředí, které respektuje výukové návyky všech dětí. Zapojíme-li do práce všechny děti, zvykáme je na týmovou práci, která je čeká v budoucím profesním životě. Naučí se respektovat jeden druhého, hodnotit svoji práci spolu s učitelem i samostatně. Děti jsou vedeny k zodpovědnosti za svoji práci, mizí pasivita, zůstává prostor pro odpočinek i práci navíc. Nejsou stresovány, pomalejší děti mohou pracovat v klidu a svým tempem. Díky přehledným tabulím a úkolovým listům ví učitel vše potřebné o práci dětí a jejich zájmech. Dospěli jsme k názoru, že žáci jsou mnohem samostatnější, zodpovědnější a také ohleduplnější k sobě navzájem.

Zapojování daltonských prvků do hodin tedy pomáhá uvolňovat atmosféru hodiny. A vzhledem k tomu, že z pohledu učitele nejde přijmout principy přípravy za své a učit dvěma odlišnými způsoby - jedním při práci na úkolu, jinými při práci v běžné hodině ovlivňuje dalton atmosféru celé školy.

Mezinárodní spolupráce

Dalton se skloňuje také při spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi. V roce 1996 byla Husova jednou ze čtyř pilotních škol, které spoluzakládaly Asociaci českých daltonských škol. Ta dnes sídlilav naší budově. O pár let později byla i u vzniku mezinárodní organizace Dalton International. Cílem obou organizací není „jen" problematika daltonu, svou pozornost věnují inovaci a inovativnímu vzdělávání vůbec. Vedle již tří vydaných učebnic vychází za podpory města Brna a Jihomoravského kraje ročenka Dalton International Magazine. Pravidelné podzimní vzdělávací semináře a květnová mezinárodní konference umožnily a umožňují učitelům setkávat se s podobně smýšlejícími kolegy nejen z Česka, ale i Holandska, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Japonska, Číny, Austrálie a Velké Británie a dalších zemí

 

Asociace českých daltonských škol

Základní údaje

 • Založena v Brně 1996 ve spolupráci s holandskými odborníky
 • Sdružuje školy pracující daltonskou metodou (na Moravě, v Čechách, kontakty i na Slovensku)
 • Spojuje nadšené učitele podporující dalton v celé republice
 • Akce jsou akreditovány MŠMT č.j. 23312/2006-25-396

 

Aktivity

 • Pracovní semináře a konference
 • Překlady učebnic
 • Kontakty s daltonskými školami v New Yorku, Sydney, Utrechtu, Vídni, Bergenu, Moskvě, Nagoji a Tokyu
 • Spolupráce se sítí daltonských škol v zemích střední Evropy - Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Slovensko

Tehdejší občanské sdružení AČDŠ založily čtyři brněnské základní školy – ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, MŠ a ZŠ Křídlovická a ZŠ Mutěnická. Během uplynulých sedmnácti let s Asociací spolupracovaly desítky škol z celé ČR, Slovenska, Holandska, Anglie, Rakouska a dalších zemí.

Asociace uspořádala celkem XVII. mezinárodních konferencí, kterých se zúčastnili odborníci z mnoha zemí. Na konferenci vystoupili odborníci na dalton, inovativní trendy ve vzdělávání a ředitelé a učitelé škol z Česka, Slovenska, Číny, Austrálie, USA, Holandska, Anglie, Španělska, Rakouska, Ruska a dalších zemí.

Prostřednictvím spolupráce partnerských měst Brno – Utrecht uspořádala Asociace s příslušnými odbory městských zastupitelských úřadů více než tři desítky výjezdů českých učitelů a ředitelů do zahraničí (Holandsko, Anglie, Rakousko, Rusko, Japonsko, Austrálie a další).

Ve spolupráci s Českou školní inspekcí připravila AČDŠ hodnotící manuál, který slouží školám k získání statutu „daltonská škola“ a jednotlivcům „daltonský učitel“. (Manuál vzhledem k zániku AČDŠ projde schvalovacím řízením.

Za podpory Odboru školství Jihomoravského kraje vydala Asociace českých daltonských škol 3 publikace holandských odborníků R. Röhnera a H. Wenkeho: Ať žije škola, Daltonské vyučování: Stále živá inspirace a Hello, Dalton

Za spolupráce Odboru školství JMK, AČDŠ a Dalton International vznikla také série ročenek Dalton Magazine (2004 – 2009) s texty předních daltonských odborníků a učitelů z celého světa.

 

Czech Dalton

Občanské sdružení Czech Dalton vzniklo 16. října 2013 jako nástupnická organizace Asociace českých daltonských škol. Příprav na založení sdružení se podíleli pracovníci  čtyř škol, ZŠ a MŠ Husova, ZŠ a MŠ Chalabalova, ZŠ Horácké náměstí, ZŠ Masarova.

Cílem sdružení je spojovat školy, které ve vyučování implementují daltonské principy, sdílet výukové, vzdělávací i mimoškolní aktivity v Čechách i s partnerskými školami v zahraničí, podporovat moderní formy výuky a zavádění nových výukových postupů, zapojování nových technologií do výuky na všech stupních školské soustavy ČR, zejména pak na školách mateřských, základních a středních a pořádat odborná školení, kurzy a další vzdělávací aktivity pro pedagogické pracovníky v rámci systému DVPP, pro studenty pedagogických fakult a další zájemce z oblasti pedagogické a široké veřejnosti.

 

KONTAKTY

CZECH DALTON, O.S

Husova 17
Brno 602 00
Czech Republic

IČ: 02228688

Zapsána u MV ČR pod č. j. VS/1-1/94780/13-2.

VEDENÍ ORGANIZACE

Roman Tlustoš
předseda Czech Dalton
roman.tlustos [at] czechdalton.cz
tel.: +420 603 164 032


Další inforamce najdete na www.czechdalton.cz


Dalton International

Dalton International je organizace, která propojuje daltonské školy a odborníky na daltonskou výuku po celém světě s cílem umožnit školám spolupracovat na projektech. Mezinárodní výměna zkušeností tvoří dobrý základ pro rozvoj daltonské výuky a pomáhá jí se rozvíjet. Dalton International vytváří právě tuto základnu.

CÍLE

 • pozvednout daltonskou výuku na mezinárodní úroveň
 • podporovat inovaci daltonské výuky pomocí mezinárodní výměny zkušeností
 • pořádání každoročních konferencí
 • krátkodobé stáže učitelů
 • nabídka kurzů na mezinárodní úrovni
 • výměna daltonských úkolů mezi jednotlivými partnerskými školami
 • pomoc při rozvoji škol

Webové stránky: www.daltoninternational.org

  

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018
Zdroj: uvedené webové adresy

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2