Nadace zaměřené na oblast ekologie

V adresáři najdete kontakty na jednotlivé české nadace a popis jejich zaměření.

 


Český nadační fond pro vydru

Sídlo:

Czech Otter Foundation Fund

P.O.BOX 53

Jateční 311

379 01 Třeboň

Czech Republic

tel.+ 420 384 72 20 88

e-mail: vydry@vydry.org

URL: www.vydry.org

 

Poslání:

Budováním pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně přírody a životnímu prostředí přispět k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápeme jako vlajkový druh a symbol pro ochranu přírody a životní prostředí. Dlouhodobým cílem je zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost společnosti vůči přírodě a životnímu prostředí a prolomit černobílé vnímání přírody.

Chceme podporovat projekty zejména menších organizací především v regionu zaměřené na naplňování poslání a cílů nadačního fondu. Svou roli chápeme ve vytvoření spojovacího článku mezi velkými národními a mezinárodními nadacemi s malými subjekty neziskového sektoru v regionu.

 

 

Nadace ENVIOPTIMUM

Sídlo:

Podbabská 283/5

621 00 Brno

Kancelář :

Hudcova 78b

612 00 BRNO - Královo Pole

Tel/fax: 541 513 594

E-mail: envioptimum@envioptimum.cz

URL: www.envioptimum.cz

 

Poslání:

Náplní činnosti Ekologické nadace ENVIOPTIMUM je všestranná podpora zavádění, zkoušení a provádění nových, ekologicky optimálních technologií, zejména ve vztahu průmyslu k životnímu prostředí a osvětově vzdělávací činnost pracovníků průmyslu i studentů středních a vysokých škol v oblasti péče o zdraví, zdravý životní styl jedince jako pracovníka v průmyslu a ochranu a tvorbu životního prostředí sídel i průmyslových závodů

 

 

Nadace na ochranu zvířat

Sídlo:

Pacovská 31

140 00 Praha 4

Tel: 222 135 460,

Fax: 222 135 461

E-mail: nadace@ochranazvirat.cz

URL: www.ochranazvirat.cz

 

Poslání:

Naším posláním je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat držených v lidské péči i zvířat volně žijících.

 

 

Nadace na pomoc zvířatům

Sídlo:

Ukrajinská 1536

Ostrava-Poruba, 708 00

Tel: 596965648

e-mail: utulek.ostrava@seznam.cz

URL: www.utulek-ostrava.estranky.cz/

 

Poslání:

Nadace hledá domovy pro opuštěná zvířata z okolí Ostravy, hlavně psy a kočky.

 


Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody

Sídlo:

Vaňurova 465/20, Liberec 3

Kancelář:

Matoušova 453/21, Liberec 3

Tel.: (+420) 486 131 091

Mobil: 605 701 503

Email: info@nadaceivanadejmala.cz

Web: http://www.nadaceivanadejmala.cz/

 

 

Poslání:

Nadace podporuje obnovu stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských hor a povzbuzuje účast občanů při uplatňování principů udržitelného života. Na tyto cíle vynakládá ročně v průměru přes 1 milión Kč, což z ní činí jednu z největších grantových institucí v regionu a třetí největší ekologicky zaměřenou nadaci v republice. Solidní základní jmění ve výši 30 miliónů Kč dává předpoklad k dlouhodobé podpoře kvalitních projektů. Od 1. 3. 2017 rozšířila organizace působnost po celé ČR.

 

 

Nadace Partnerství

Sídlo:

Údolní 33, 602 00 Brno

Tel.: +420 515 903 111

Fax: + 420 515 903 110

E-mail: partnerstvi@nap.cz

URL: www.nadacepartnerstvi.cz/

 

Poslání

Posláním Nadace Partnerství je pomáhat nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat trvale udržitelný rozvoj, mezisektorovou spolupráci a účast občanů na věcech veřejných.

 

 

Nadace Preciosa

Sídlo:

Opletalova 17, 466 67

Jablonec nad Nisou

Kancelář:

Průmyslová 18, 466 67 Jablonec nad Nisou

Tel: 488 115 393,

Fax: 488 115 761,

E-mail: info@nadace.preciosa.cz

URL: www.nadace.preciosa.cz

 

Poslání:

Na oblast ekologie je zaměřen Fond ekologie a životního prostředí. Fond ekologie a životního prostředí přispívá organizacím a spolkům věnujícím se studiu a popularizaci trvale udržitelného rozvoje, zlepšování podmínek ochrany a tvorby životního prostředí, vlastní tvorbě životního prostředí, a to především při obnově původního ekofondu v oblasti Lužických a Jizerských hor a Krkonoš. Pravidelně podporuje Zoologickou zahradu v Liberci a významné prostředky věnuje i na obnovu kulturních památek v severočeském regionu. Fond ekologie a životního prostředí svou činností v neposlední řadě představuje odborné i laické veřejnosti Preciosu a její nadaci jako organizace, pro něž je ochrana a tvorba životního prostředí naprostou samozřejmostí.

 

 

Nadace Proměny

Sídlo:

Nad Krocínkou 55

190 00 Praha 9

Tel.: 234 768 001

Fax: +420 234 768 008

E-mail: info@nadace-promeny.cz

URL: www.nadace-promeny.cz/

 

Poslání:

Hlavní ideou pro vznik nadace PROMĚNY je podpora harmonického vztahu člověka s krajinou a obnova přírodní a historické paměti krajiny. Naši předkové v minulosti dbali na to, aby byla zachována přirozená symbióza člověka s krajinou. V uplynulých letech bohužel docházelo k jejímu vážnému narušení prostřednictvím výrazných zásahů do přírody. Nadace chce usilovat o obnovu této symbiózy a o opětovné propojení měst s přírodou a člověkem.

 

 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)

Sídlo:

Jelení 196/15

118 00 Praha 1

Sekretariát: (+420) 227 217 211

Fax: (+420) 227 217 217

E-mail: nros@nros.cz

URL: http://www.nros.cz/cs/

 

Poslání:

NROS jako své základní poslání chápe podporu organizací občanské společnosti tak, aby byly schopné přispívat k prosazování této vize. Tuto roli NROS naplňuje financováním, propojováním a slaďováním zájmů, vzděláváním a profesionalizací organizací občanské společnosti nebo jednotlivců, protože je považuje za důležitý předpoklad pro udržení demokratických hodnot v národním, ale i celoevropském měřítku.

 

 

 

Nadace Veronica

Sídlo:

Panská 9

602 00 Brno

tel.: 542 422 775

E-mail: nadace@veronica.cz

URL: www.nadace.veronica.cz

 

Poslání:

Posláním Nadace Veronica je podporovat rozmanité formy šíření myšlenek šetrného vztahu k přírodě. Nadace podporuje místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny; zejména na Moravě a Slezsku.

 

 

Nadace VIA

Sídlo:

Jelení 195/9

118 00 Praha 1

Tel.: 233 113 370,

Fax: 233 113 380

Mobil: 608 538 083

E-mail: via@nadacevia.cz

URL: www.nadacevia.cz

 

Poslání:

Nadace VIA podporuje činnost neziskových organizací v regionech. Pomoc se vztahuje na projekty místního rozvoje v ekologické, kulturní i sociální oblasti realizované z popudu a přičiněním místních obyvatel. Škálu nadační činnosti zastřešuje přesvědčení, že je důležité budovat takový model společnosti, ve kterém soukromá iniciativa lidí a organizací přispívá k řešení místních problémů v celé jejich šíři.

 

 

Nadační fond Zelený poklad

Sídlo:

CpKP Západní Čechy

Americká 29 (2. patro)

Plzeň 301 38

mob.: 777 793 726

e-mail: info@zelenypoklad.org

URL: http://www.zelenypoklad.org

 

Poslání :

Nadační fond je zřízen městem Plzní a poskytuje dotace na projekty orientované na zlepšení kvality životního prostředí, revitalizaci veřejných prostranství a vzdělávání dětí a mládeže o přírodě.

 

 

Purkyňova nadace

Sídlo:

Slatina č.p. 11

410 02 Lovosice 2,

Tel/fax: 416 591 552

E-mail: purknadace@seznam.cz

URL: www.purknadace.cz/

 

Poslání:

Posláním nadace je veškerá humanitární činnost a ochrana kulturních, uměleckých a církevních památek a tradic a též přírodního a životního prostředí. Nadace rozvoje občanské společnosti

 

Další informační zdroje:

CEI - Central European Initiative

Středoevropská iniciativa

Sekretariát:

Via Genova 9

Trieste, Italy

tel. +39 040 7786777

fax +39 040 360640

email : info@cei.int

web : http://www.cei.int/

 

O organizaci:

Středoevropská iniciativa (CEI) je regionální sdružení 18 zemí, které je výsledkem úsilí o institucionální navázání států střední, východní a jihovýchodní Evropy na západoevropské společenství. Od roku 1989 se v CEI postupně v průběhu první poloviny 90. let sdružily vedle Itálie a Rakouska všechny evropské státy bývalého východního bloku s výjimkou Ruska a Pobaltí.

 

Poslání:

Středoevropská iniciativa je zaměřena na posilování soudržnosti a solidarity v Evropě, na rozvoj spolupráce členských zemí a zvláště podporuje transformaci a evropské integrační procesy v členských zemích CEI mimo EU. Těžiště činnosti CEI spočívá v jejích pracovních skupinách (např. pro dopravu, zemědělství, energetiku, životní prostředí, lidské zdroje) a v přípravě, zajišťování a hodnocení národních a mezinárodních projektů.

 

Fondy:

Hlavní činnosti v rámci Středoevropské iniciativy jsou financovány ze tří fondů. Ze Svěřeneckého fondu při EBRD a z Fondu spolupráce jsou podporovány aktivity rozvíjející spolupráci členských zemí CEI. Vybraným členským zemím (Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora, Ukrajina - tzv. „countries in need") je navíc z Fondu solidarity poskytována podpora jejich účasti na akcích CEI.

 

 

 

Podpora z EU + Národní dotace na stránkách Ministerstva zemědělství

URL: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/

 

 

Informace o grantech evropské komise v environmentální oblasti

URL: http://ec.europa.eu/environment/funding/grants_en.htm

 

 

 

 

ZNÁTE NĚJAKÉ DALŠÍ NADACE, JEŽ SE ZABÝVAJÍ PROBLEMATIKOU OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTŘEDÍ? NAPIŠTE NÁM Na info@nicm.cz

 

 

Zpracovala: Eliška Bucvanová, ICM NIDM MŠMT
Datum: Červen 2007
Zdroje:
http://www.env.cz/
http://www.mze.cz/
http://ekolink.cz/
+ stránky jednotlivých nadací a programů
 
 
Poslední aktualizace: E. Tesařová, březen 2017
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2