Fond kinematografie: mimořádný grant na propagaci a distribuci české kinematografie

Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby. Uzávěrka žádostí je 9. prosince 2011.


Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant
Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012 (v souladu s § 9 odst. 1d) zákona č. 241/1992 Sb.).Uzávěrka žádostí je 9. prosince 2011 a žádost je třeba zaslat na adresu Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.

Podmínky grantu:

- o grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které splňují ustanovení § 10, odst. 1 zákona o Fondu a zároveň mají v předmětu své činnosti pořádání kulturních akcí § 10, odst. 1 zákona o Fondu zní: „Žadatelem o poskytnutí prostředků Fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Je-li žadatelem česká právnická osoba s majetkovou účastí zahraničních osob, lze prostředky Fondu poskytnout, jen pokud je podíl majetkové účasti zahraniční osoby nižší než padesát procent."

- žádost podává subjekt, který je hlavním pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s realizací projektu musí procházet účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese odpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

- grant je určen pouze na realizaci festivalů a přehlídek, které se budou konat v roce 2011

- podpora z Fondu může činit max. 50% z plánovaných nákladů. Na Fond lze podat žádost pouze o chybějící část prostředků, které není žadatel schopen zajistit z jiných zdrojů. Kalkulaci tedy nelze automaticky sestavit tak, že žadatel a Fond hradí po 50% z plánovaného rozpočtu.

- případná podpora bude udělena formou účelové neinvestiční dotace. V případě, že žadatel je plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady hrazené z dotace by uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí tuto částku zahrnout do vyúčtování.

- účelová dotace se poskytuje pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např. na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.).

- z účelové dotace nelze hradit pohoštění, dary, bankovní poplatky, vyškolení personálu, zpracování projektu, účetní a právní služby, udílení věcných či finančních ocenění.

- z účelové dotace lze hradit nepřímé (režijní) náklady (např. energie, nájem kancelářských prostor, telefony, faxy, poštovné, poplatky za internet), maximálně však do výše 10% účelové dotace.


Žádost o podporu:

- žádost je potřeba zpracovat dle „Postupu při žádosti o podporu" a bude obsahovat tyto přílohy:

1. Formulář Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie - okruhu propagace českého kinematografického díla - 1 originál a 10 kopií - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

2. Formulář Rozpočet projektu - Harmonogram projektu - Finanční plán - okruh propagace českého kinematografického díla, formulář obsahuje 2 listy - jeden s příslušnými tabulkami pro festivaly a druhý s příslušnými tabulkami pro ostatní žádosti v okruhu propagace - 1 originál a 10 kopií formuláře určeného pro festivaly - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

3. Formulář „Podrobný popis projektu - festival" - 1 originál a 10 kopií - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

4. Představení žádající společnosti a členů realizačního týmu, kteří budou pracovat na projektu - 1 originál a 10 kopií

5. Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, ne starší šesti měsíců; u osob do rejstříků nezapisovaných výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, ne starší šesti měsíců; u osob do rejstříků nezapisovaných jiný úřední doklad o jejich právní subjektivitě a předmětu činnosti - 1 originál

6. Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele při podání žádosti za něj jednat (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, plná moc), pokud oprávněná osoba není zřejmá z výše požadovaných příloh např. obchodního rejstříku - 1 kopie

7. V případě, že je žadatelem osoba se zahraniční majetkovou účastí kopie dokladu o výši podílu majetkové účasti zahraniční osoby (výpis z obchodního rejstříku, pokud je z něj podíl jasný, čestné prohlášení o vlastnictví akcií apod.) - 1 kopie

8. Doklad o zřízení bankovního účtu/kopie smlouvy o založení běžného účtu, který patří žadateli a kam se bude případná podpora poukazovat - 1 kopie

9. Potvrzení o zaplacení žadatelského poplatku - platby je nutné poukázat na účet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie: 1 kopie

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Bankovní účet číslo: 29720001/0710
Variabilní symbol: identifikační číslo plátce

10. Nepovinná příloha - materiál vztahující se k předchozím ročníkům - např. katalog apod.

Jednotlivé originály a kopie všech příloh žádosti budou spárovány tak, aby žádost obsahovala - jedno paré s originály příloh číslo 1-5 a přílohy 6-9 a případně přílohy č. 10 - deseti paré, kde každé obsahuje vždy 1 kopii jednotlivých příloh č. 1-4 a případně přílohy č. 10

Poskytování dotací se řídí zákonem č. 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok a o jejích udělení rozhoduje Rada Fondu.

Plné znění zákona o Fondu je k dispozici na http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/legislativni-aj--predpisy-243/


Kontaktní osoba:

Kateřina Vojkůvková
katerina.vojkuvkova@mkcr.cz
tel: 257 085 219
GSM: 725 818 467

 

Vložila: L. Odvárková, říjen 2011
Zdroj: MKČR, Proculture

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5