Nostrifikace - uznávání zahraničního vzdělání (VŠ)

Tzv. "nostrifikace" je proces uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice.  
 

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují:

1. Veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají); v konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program.

Přehled akreditovaných studijních programů na vysokých školách v České republice je přístupný zde.

Adresy veřejných vysokých škol jsou k dispozici zde.

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol) (dále „MŠMT“) je odvolacím orgánemv případě zamítnutí žádosti. V případě pochybností určí příslušnost vysoké školy k uznání, pokud taková vysoká škola v ČR není, rozhodne o uznání samo.

3. Ministerstvo obrany (odbor vzdělávací politiky) (dále „MO“) rozhoduje o vysokoškolském vzdělání získaném v zahraničí v oblasti vojenství.

4. Ministerstvo vnitra (odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání) (dále „MV“) rozhoduje v oblastibezpečnostních služeb.

Průběh řízení

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané veřejné vysoké škole (rektorátu - studijnímu oddělení) - formulář viz níže.

K žádosti je třeba připojit:

  • úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.),

  • na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia,

  • na vyžádání úřední překlad dokumentů do českého jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi,

  • písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem.

Upozornění: 1. září 2016 nabývá účinnosti zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zavádějící povinnost žadatele uhradit poplatek ve výši 3000 Kč.

a) Rozhoduje-li o žádosti veřejná vysoká škola, je poplatek vybírán veřejnou vysokou školou.

b) Rozhoduje-li o žádosti ministerstvo – MŠMT, MO či MV, je poplatek vybírán podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

V případě podání žádosti MŠMT, MO, MV, kdy toto ministerstvo bude o dané žádosti samo rozhodovat, obdrží žadatel výzvu k úhradě správního poplatku s podrobnostmi o způsobu a termínu úhrady.

Pokud MŠMT (MO, MV) žádost postoupí k rozhodnutí věcně příslušné veřejné vysoké škole, bude poplatek vybrán až touto školou.

Poznámka: na řízení zahájená před 1. zářím 2016 se zpoplatnění nevztahuje.

Vysoká škola může vyžadovat vyšší ověření vysokoškolských diplomů (tj. ověření pravosti podpisů a otisků razítek otištěných na diplomu prováděné zpravidla ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala), a následnou superlegalizaci příslušným zastupitelským úřadem České republiky, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva – viz níže).  Ověření se nevyžaduje u vysokoškolských diplomů vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. Apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad).

Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.

Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

Při vydání zamítavého rozhodnutí vysokou školou má žadatel právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

O odvolání rozhodne veřejná vysoká škola, pokud mu vyhoví, nebo je postoupí MŠMT jako odvolacímu orgánu. MŠMT o odvolání rozhodne – buď mu vyhoví, nebo potvrdí rozhodnutí vysoké školy. O rozkladu rozhodují vedoucí ústředního orgánu státní správy, tj. ministři. Rozhodnutí o odvolání (rozkladu) je konečné.

Žadatelé požívající mezinárodní ochrany

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání osob, kterým byla v České republice nebo v jiném členském státu Evropské unie poskytnuta mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany, nebo na kterou je na základě mezinárodních závazků České republiky třeba pohlížet jako na uprchlíka nebo vyhnance je řešena zákonem o vysokých školách. Ten garantuje  stejné zacházení s takovouto osobou jako s vlastním státním příslušníkem. O uznání může požádat  absolvent zahraniční vysoké školy požívající dané mezinárodní ochrany bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého či přechodného pobytu.

Zákon o vysokých školách (§ 90 odst. 5)  umožňuje akceptovat dokumenty o vzdělání předkládané k posouzení a k uznání osobami požívajícími mezinárodní ochrany, nemající potřebné náležitosti – ověření, jiný doklad o absolvovaném studiu a o získaném vzdělání než diplom, a to i bez ověření pravosti  dokumentu. Připouští nahrazení dokumentů čestným prohlášením osoby požívající mezinárodní ochrany.


Formulář žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je k dispozici v českém a anglickém jazyce ke stažení zde:

Formulář_žádost_osvědčení_ČJ.doc
Formulář_žádost_osvědcení_AJ.doc


Při uznávání akademické kvalifikace získané v zahraničí (vysokoškolských diplomů i jiných dokladů o získaném vysokoškolském vzdělání – např. dokladů o absolvování části studia, dále jen „doklad“) se postupuje odlišně podle toho, zda Česká republika sjednala bilaterální dohodu o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a akademických titulech (tzv. „ekvivalenční dohodu") se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání, zřízena a uznána.

Seznam ekvivalenčních dohod je k dispozici zde:

Prehled_platnych_smluv_o_uznani_dokladu_o_vzdelani.pdf Prehled_platnych_smluv_o_uznani_dokladu_o_vzdelani.pdf (233,90 KB)

Na webu Uznání vzdělání a kvalifikací v EU jsou zveřejněny informace o profesním uznávání odborných kvalifikací pro  účely výkonu regulovaného povolání.


Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1