Nostrifikace - uznání zahraničního vzdělání (ZŠ, SŠ, VOŠ)

Uznání zahraničního vzdělání

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu žadatele o uznání zahraničního vzdělání.*

Krajské úřady příslušné podle místa pobytu žadatele v České republice na základě podané žádosti

 • vydávají osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice

 • rozhodují o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice

Kontakty na krajské úřady

* V případě, že žadatel nemá místo pobytu v České republice, podá žádost u krajského úřadu, jehož místní příslušnost k vyřízení žádosti následně určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Formulář žádosti o uznání zahraničního vzdělání

Přílohou žádosti o uznání zahraničního vysvědčení v České republice jsou následující doklady:

 • originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřená kopie

 • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole

 • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá (v případě nostrifikace)

 • úředně ověřený překlad uvedených dokladů do českého jazyka, vyhotovený tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků; u dokladu vyhotoveného ve slovenském jazyce se překlad do českého jazyka nevyžaduje

 • pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, popřípadě notářem působícím na území takového státu, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak (výjimky z povinnosti superlegalizace stanoví smlouvy o právní pomoci a Haagská úmluva **

 • písemná plná moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem

 • doklad o zaplacení správního poplatku za přijetí žádosti ve výši 1 000 Kč (informace podá příslušný krajský úřad)

   

** Ověření se nevyžaduje u vysvědčení vystavených v zemích, které uzavřely s Českou republikou smlouvu o právní pomoci.

 

Dle tzv. Haagské úmluvy se mezi signatáři nevyžaduje superlegalizace listin zastupitelským úřadem, ale postačuje vyšší ověření tzv. apostilou, kterou vystavuje pověřený orgán státu, tzv. apostilní úřad (viz seznam apostilních úřadů).

 

V řízení o nostrifikaci krajský úřad porovnává obsah a rozsah vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole se vzděláváním podle obdobného rámcového vzdělávacího programu v České republice.

V případě žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení krajský úřad vydá osvědčení.

V případě žádosti o nostrifikaci, pokud je obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole obdobný, krajský úřad vydá rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice s nostrifikační doložkou. Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole odlišuje zčásti, nařídí krajský úřad žadateli nostrifikační zkoušku.  Pokud se obsah a rozsah vzdělávání v zahraniční škole se podstatně odlišuje, nebo žadatel nevykoná úspěšně nostrifikační zkoušku, krajský úřad žádost o uznání zahraničního vzdělání zamítne.

 

Nostrifikační zkouška má ověřit, zda znalosti a dovednosti žadatele odpovídají cílům a obsahu vzdělávání podle příslušného vzdělávacího programu. Žadatel, který není státním občanem České republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura. Nostrifikační zkouška se koná zpravidla v českém jazyce, v jiném jazyce se po dohodě žadatele s krajským úřadem může nostrifikační zkouška konat, pokud tím nebude dotčen účel zkoušky. (V řízení o žádosti si žadatel, který není občanem České republiky, obstará tlumočníka na své náklady sám podle § 16 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Lhůta pro vyřízení žádosti je do 30 dnů při předložení všech potřebných dokladů, popř. po vykonání nostrifikační zkoušky; ve složitých případech lze lhůtu prodloužit.

 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

 • vydává osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního absolventům evropské školy podle Úmluvy o statutu evropských škol (formulář žádosti)

 • rozhoduje o uznání platnosti zahraničního vysvědčení, které bylo vydáno lyceem v Dijonu nebo v Nîmes, Gymnáziem Friedricha Schillera v Pirně (formulář žádosti)
 • je odvolacím správním orgánem v případě zamítnutí žádosti o uznání zahraničního vzdělání krajským úřadem.

Osobní konzultace jsou možné jen po předchozí telefonické domluvě.

Kontakt: tel.: 234 811 703, e-mail: nostrifikace20@msmt.cz

Úřední hodiny pro telefonické konzultace:

Pondělí                                ------------------

Úterý                    9:00 – 11:00           

Středa                                  ------------------

Čtvrtek                 9:00 – 11:00        14:00 – 15:00

Pátek                                   ------------------

Ministerstvo obrany vydává osvědčení o uznání rovnocennosti a rozhodování o nostrifikaci zahraničního vysvědčení v oblasti vojenství.

Kontakt: tel.: 973 201 111, http://www.army.cz/

Ministerstvo vnitra vydává osvědčení o uznání rovnocennosti a rozhoduje o nostrifikaci zahraničního vysvědčení v oblasti činnosti policie a požární ochrany.

Kontakt: tel.: 974 111 111, http://www.mvcr.cz/

Právní předpisy:

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

 • vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

 • mezinárodní smlouvy o uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a o právní pomoci, jimiž je Česká republika vázána

    

Information in English:

* Recognition of education acquired abroad * For recognition of foreign education CJ_AJ_zadost_o_uznani_vzdelani.docx CJ_AJ_zadost_o_uznani_vzdelani.docx (25,96 KB)

Информации на русском языке:

 Признание иностранного образования * O признании иностранного образования * CJ_RJ_zadost_o_uznani_vzdelani.docx CJ_RJ_zadost_o_uznani_vzdelani.docx (27,38 KB)

 

Poslední aktualizace: Jana Beničáková, březen 2018

Zdroj: www.msmt.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
 
 
 
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
 
 
 
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31