Obecné požadavky na přijetí cizince do školy

Na české základní, střední a vysoké školy mohou nastupovat studenti a žáci s cizí státní příslušností při splnění některých základních požadavků. Kromě specializovaných škol patří mezi jeden z požadavků také znalost českého jazyka.

Studium na základní škole

Cizincům, kteří plní základní školní docházku na základních školách, nižších stupních gymnázií a odpovídajících ročnících konzervatoře je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Novela školského zákona zajišťuje rovný přístup žákům plnícím povinnou školní docházku. Školy při přijímání dětí cizinců již tedy nemají právo posuzovat oprávněnost jejich pobytu na území ČR. 

Vyučování probíhá ve školách v českém jazyce. Na základní a středních školách může probíhat výuka v jiném jazyce pouze na základě předchozího souhlasu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Speciální, přípravné kurzy českého jazyka jsou školy povinny zavádět pro občany EU. Školský zákon, od novelizace z roku 2012, umožňuje absolvovat jazykovou přípravu již i žákům, kteří jsou občany tzv. třetích zemí. Jejich integrace a výuka češtiny pro cizince je ale narozdíl od žáků z EU na samotné škole. Více informací najdete na stránce obecně prospěšné společnosti META: Organizace výuky ČDJ. Na výuku českého jazyka mají nárok také děti žadatelů o azyl. Žadatelé a azylanti jsou považováni za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mají nárok na asistenta pedagoga a individuální vzdělávací plán. Peníze na jazykovou přípravu, pomůcky, vzdělávání pedagogů, volnočasové aktivity i snížení počtu dětí ve třídě lze žádat z rozvojového programu pro azylanty.

Studium na střední škole

Pokud student při přijímacím řízení prokáže, že je schopen studovat v českém jazyce , je jeho vzdělávání bezplatné. Přijetí cizince ke studiu na střední škole je podmíněno prokázáním legálního pobytu na území ČR.

Uchazeč, který ukončil základní vzdělání na škole mimo Českou republiku, přiloží osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení.

Při hodnocení studentů - cizinců z předmětu český jazyk a literatura se přihlédne k dosažené úrovni znalosti českého jazyka. Zjištěné jazykové nedostatky se považují za objektivní příčinu, pro kterou nemusí být student v průběhu prvního roku docházky ve škole klasifikován.

Studium na vysoké škole

Cizinci studují na vysoké škole za stejných podmínek jako ostatní občané České republiky v případě, že jsou schopni studovat v českém jazyce. V takovém případě nejsou - stejně jako čeští studenti - povinni za studium platit.

Cizinci, kteří chtějí studovat na státní vysoké škole v ČR v jiném než českém jazyce, si musí své studium hradit z vlastních prostředků. Na soukromé vysoké škole všichni studenti hradí příslušné školné z vlastních prostředků, stejné podmínky platí pro občany ČR i pro cizince.

Pokud studenti nemohou financovat studium a své životní potřeby z vlastních zdrojů, mohou využít nabídku stipendijního programu.

Podmínkou přijetí ke studiu na VŠ je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati též uchazeči s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích, dále do těchto oborů mohou být přijímáni výjimečně uchazeči bez dosažení úplného středního, úplného středního odborného vzdělání a nebo vyššího odborného vzdělání. (Podle § 48 Zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.)


Přijímací řízení probíhají v termínu stanoveném školou a z předmětů specifických pro vybraný obor studia . Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se ve lhůtě stanovené vysokou školou nebo její součástí zapisují ke studiu (zápis ke studiu). Od zápisu se z uchazeče stává student, má tedy nárok například na vydání průkazu ISIC a jiné výhody.

 

Další informace naleznete na DZS (vysokoškolské studium + studijní stipendijní pobyty) a nebo na MŠMT (stipendia)

 

Zdroj: www.msmt.czwww.dzs.czhttp://www.inkluzivniskola.czhttp://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/legislativa

Poslední aktualizace: M. Borovská, červenec 2018
 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
30