Oznámení o konání shromáždění občanů

shromážděníShromažďovací právo je jedním ze základních práv a svobod. Shromáždění většinou slouží k uplatňování práva na svobodu projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek. Veřejným shromážděním se rozumí zejména schůze, pouliční průvody a manifestace konané na veřejných místech. Konání shromáždění podléhá oznamovací povinnosti. Shromažďovací právo občanů je zaktoveno v Ústavě ČR a dále upraveno zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.

 

Vymezte si téma, místo a počet účastníků

Shromáždění, které je možné konat bez speciálních povolení je podmíněno tím, že jeho obsahem musí být debata o věcech veřejných či vyjádření politických názorů. Pouze takové akce možno konat bez nutnosti získat k nim další dokumentaci (např. schválený tržní řád apod.)

Obecná omezení, kterým je i tak nutno se vyvarovat, souvisí s výběrem místa pro konání akce. Shromáždění například nelze konat v okruhu 100 metrů od budov Parlamentu či Ústavního soudu nebo v národních parcích.

Oznámení

Podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím k pořádání veřejného shromáždění stačí, když akci oznámíte příslušnému obecnímu či městskému úřadu. Záleží zejména na velikosti místa konání a počtu účastníků. V některých případech může obec dokonce stanovit, na kterých místech je možné konat shromáždění bez oznámení.

Kdo: osoba starší 18 let, skupina osob či právnická osoba

Co musí oznámení obsahovat:

 • termín
 • předpokládaný počet účastníků
 • opatření, aby akce proběhla klidně
Oznámení musí být příslušnému úřadu doručeno minimálně 5 dní před konáním shromáždění (maximálně však 6 měsíců dopředu). Je možné ho doručit osobně, poštou nebo emailem (se zaručeným elektronickým podpisem).
Pokud se má shromáždění konat na pozemku soukromého vlastníka, je třeba k oznámení přiložit také jeho písemný souhlas.
 
Pokud shromáždění nenahlásíte, neznamená to automaticky, že bude rozpuštěno. Hrozí vám však pokuta ve výši
15-30 000 Kč (vyšší hranice pro právnické osoby-spolky).
 
Po odeslání oznámení může úřad zareagovat dvěma způsoby a to vzít shromáždění na vědomí nebo ho zakázat. K druhé možnosti se však může přiklonit je z taxativně vymezených důvodů, tedy pokud:
 • shromáždění podněcuje k nenávisti a omezování práv občanů
 • má se konat na místě nebezpečném pro účastníky
 • v daném místě je již plánována jiná oznámená akce
O zákazu musí úřad rozhodnout do 3 pracovních dnů, jinak je zákaz neplatný. Proti rozhodnutí o zákazu je také možné do 15 dnů podat žalobu k soudu. Úřad také může navrhnout přesun akce na jiné místo nebo stanovit různé podmínky pro konání akce.
 

Na co si dát pozor

 1. Dejte ostatním vědět, že se shromáždění bude konat.
 2. Zajistěte pořadatele, kteří budou na celou akci dohlížet a pomohou hlídat jeho pokojný průběh.
 3. Policista nebo úředník může shromáždění rozpustit pokud:
  - bylo zakázáno
  - nebylo oznámeno a existuje důvod, pro který by mohlo být zakázáno
  - shromáždění se podstatně odchýlilo od oznámeného účelu takovým způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz
  lze se důvodně domnívat, že při něm jeho účastníci páchají trestné činy, pokud se účastníci neřídí rozhodnutím úřadu nebo pokud nebyly splněny povinnosti účastníků (dopouštějí se násilí, mají u sebe nebezpečné předměty či pyrotechniku, jsou maskovaní nebo páchají trestnou činnost) a nápravu se nepodařilo zjednat jiným způsobem, zejména zákrokem proti jednotlivým účastníkům shromáždění
 4. Důvodem naopak nemůže být:
  - pouze neoznámení akce
  - živelná diskuze
  - vyvěšení transparentů atd.
Pozor na poplatky a pokuty

 • Neplaťte nic na místě! Zaplacenou částku vám již nikdo nevrátí, ani pokud se dodatečně zjistí, že vám byla odebrána neoprávněně. Pokud nezaplatíte na místě, povede s vámi úřad řízení, v němž můžete namítat nezákonnost poplatku.
 • Provedení akce jako například postavení ozvučovací aparatury, stánku s peticí, stejně jako umístění účastníků na veřejném prostranství nemusí být zvláště povolováno – je součástí práva shromažďovacího.

Pozor si dejte také na přelepování či jiné úpravy objektů během shromáždění (billboardy, lavičky, vlajky). Takové počínání může být sankcionováno náhradou škody, nemateriální újmy, jako přestupek apod.

 

Vzor oznámení ke stažení ZDE

Bližší informace naleznete ve zdrojových odkazech níže 

 

 Vložila: Simona Fialová, listopad 2017

Zdroj: www.mvcr.cz, frankbold.org

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
30
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
 
 
 
 
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2