Pěstounská péče

parentsPěstounská péče je podle občanského zákoníku (§ 958 a násl. občanského zákoníku) forma náhradní rodinné péče, při které pěstoun o dítě osobně pečuje a je zodpovědný za jeho výchovu. Z právního hlediska ale mezi pěstounem a dítětem nevzniká takový poměr, jaký je mezi rodiči a dítětem, tak jak je tomu v případě osvojení. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti jen v běžných věcech a nemá vyživovací povinnost k dítěti. K výkonu mimořádných záležitostí (např. vyřízení cestovního dokladu) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte, případně soud. Pokud je pěstoun přesvědčen o rozporu mezi zájmem dítěte a rozhodnutím jeho zákonného zástupce, může se domáhat rozhodnutí soudu.

Jedná se o státem podporovanou formu náhradní rodinné péče, která by měla dle nové právní úpravy dávek pěstounské péče zajišťovat hmotné zabezpečení dítěte a zároveň se zohledněním náročnosti této péče poskytovat adekvátní odměnu pěstounům. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče fyzické osobě nebo do společné pěstounské péče manželů. Současná právní úprava účinná od 1. 1. 2014 výslovně stanovuje jako určující hledisko pro svěření do pěstounské péče zájem dítěte. Pěstounská péče má ze zákona přednost před péčí o dítě v ústavním zařízení. Je-li dítě s ohledem na svůj věk a rozumovou vyspělost samo schopno vyjádřit svobodně svůj názor, je třeba před svěřením do pěstounské péče vzít na jeho názor zřetel.

Pěstounská péče může být změněna na poručnickou péči v případech, kdy rodiče dítěte zemřeli, byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, rodičovská zodpovědnost jim byla omezena nebo jim byl pozastaven výkon rodičovské zodpovědnosti či je omezena jejich svéprávnost.

Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu a jedině soud může také rozhodnout o zrušení pěstounské péče. Může tak učinit pouze ze závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte. V případě svěření dítěte do pěstounské péče je pěstoun povinen podporovat styk dítěte s jeho původní rodinou a osobami mu blízkými. Je-li dítě umístěno rozhodnutím soudu v ústavní výchově v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či v pěstounské péči na přechodnou dobu, případně pokud s tím rodiče souhlasí, může být dítě rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem. Nebude-li do tří měsíců od právní moci rozhodnutí o svěření dítěte do dočasné péče zahájeno řízení o svěření dítěte do pěstounské péče, pozbude rozhodnutí o dočasném svěření do pěstounské péče právní účinky.


Pěstounská péče na přechodnou dobu (§ 27a zákona o sociálně-právní ochraně dětí)

Od 1. 1. 2014 je v platnosti výrazně novelizovaná právní úprava pěstounské péče na přechodnou dobu. Soud může na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám zařazeným v evidenci vedené krajským úřadem na dobu:

  • po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (z důvodů zdravotních, výkonu trestu odnětí svobody a dalších);
  • po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením (souhlas s osvojením lze dát nejdříve šest týdnů po porodu, jde tedy o novorozence, u kterých se čeká na souhlas rodičů s osvojením);
  • do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 821 občanského zákoníku). Zde se jedná o děti, o něž rodič zjevně nemá zájem. Nezájem o dítě ze strany rodiče se považuje za zjevný, trvá-li alespoň tři měsíce od posledního projeveného opravdového zájmu. Nelze-li však v chování rodiče spatřovat hrubé porušování jeho povinností, je třeba, aby byl rodič poučen orgánem sociálně-právní ochrany dětí o možných důsledcích svého chování a aby od takovéhoto poučení uplynuly alespoň tři měsíce. O splnění podmínek, zda rodič nejeví o dítě zájem, rozhoduje soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí jako opatrovníka dítěte, popřípadě na návrh rodiče.


Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat nejdéle jeden rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní rodina. Jedná se tedy především o institut krizový a pouze přechodný. Soud může nařídit svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu předběžným opatřením.

 

 

Poslední aktualizace Simona Fialová, únor 2018
Zdroj: http://www.adopce.com/

Komentáře

pěstounská péče

Krásný den, náhradními rodiči se může stát buď manželský pár, ale i pár, který spolu prokazatelně delší dobu žije. O svěření dítěte do adopce nebo do pěstounské péče může požádat i jednotlivec, odborníci se však shodují na tom, že je lepší, když o svěření dítěte do náhradní rodinné péče žádá pár. Doporučuji Vám, obrátit se na jednu z našich největších odbornic v této oblastipaní Marii Kaplanovou z Hradce Králové - telefonní číslo 495 707 367 či mobil 725 644 251, můžete ji oslovit i mailem na adrese marie.kaplanova@mmhk.cz. Přeji hodně štěstí a možnost správného řešení.

 

Re: pěstounská péče

Dobrý den,

přesný postup žádosti o NRP naleznete ZDE.  Doporučuji Vám ale obrátit se na příslušné organizace věnující se náhradní rodinné péči. Jejich seznam ZDE. Pracovníci těchto organizací Vám zodpoví Vaše konkrétní dotazy, ať mailem či telefonicky. Na webových stránkách najdete navíc spoustu užitečných informací. S pozdravem K. Bobrovová NICM NIDM 

Re: pěstounská péče

Dobrý den, kontakt na organizace věnující se náhradní rodinné péči najdete ZDE. Na stránkách Sdružení pěstounských rodin zajisté získáte mnoho informací nebo organizaci přímo osobně kontaktujte. Základní informace o pěstounské péči poskytuje také Institut náhradní rodinné péče NATAMA. S pozdravem K. B.


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1