Postup při podání žádosti o NRP

 

childrenJak probíhá proces osvojení či předání dítěte do pěstounské péče se dočtete v následujícím článku.

 

Období vnitřního rozhodování 

Základem úspěšnosti náhradní rodinné péče je zodpovědné rozhodnutí – umění odhadnout vlastní možnosti a síly.

Pokuste se proto nyní zamyslet nad svým životem a sami sebe se zeptat:

 • Mám dost fyzických a duševních sil, abych dítě vychoval/a?
 • Jsem tolerantní a otevřený/á druhým?
 • Co se mi v životě podařilo, co jsem dokázal/a?
 • Co se mi nepovedlo, co mi schází?
 • Jaké bylo moje dětství?
 • Jaké jsou mé partnerské vztahy? Mé manželství?
 • Jsem ochoten/a se vzdát svého pohodlí?
 • Jsem opravdu schopen/a věnovat se plně dítěti?
 • Jsem ochoten/a se přizpůsobit?
 • Věřím, že obhájím své rozhodnutí před širší rodinou a okolím?
 • Jsem ochoten/a výrazně omezit profesní nasazení, pokud to bude situace vyžadovat?
 • Dovedu si představit, co obnáší výchova dítěte?
 • Dovedu si konkrétně představit, jaké by dítě mělo být?
 • Dovedu posoudit, jaké dítě bych opravdu nedokázal/a vychovávat?
 • Mohu upřímně říci, čím mohu být pro dítě prospěšný/á?
 • Budu schopen přijmout minulost dítěte?
 • Budu umět porozumět jeho pocitům?
 • Budu mít odvahu s ním opakovaně hovořit o jeho minulosti a původní rodině?
 • Budou mi stačit finanční prostředky?

Na některé z uvedených otázek nenajdete hned jasnou odpověď. Některé z nich budou pro Vás námětem k dalším úvahám a rozhovorům s blízkými a odborníky, kteří Vás budou dalším obdobím provázet.

 

Jak na to? 

Pokud se manželé či jednotlivec rozhodnou přijmout dítě, jejich první kroky budou směřovat na obecní úřad obce s rozšířenou působností dle místa jejich trvalého pobytu. Zde je sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí seznámí s dalším úředním postupem a dá jim formulář Žádost o zařazení do evidence žadatelů (tiskopis je též ke stažení na stránkách MPSV ČR), ke kterému je třeba následně připojit další doklady:

 • doklad o státním občanství nebo o povolení k trvalému pobytu na území ČR (v případě cizinců doklad o hlášení k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů);
 • zprávu o zdravotním stavu;
 • údaje o ekonomických a sociálních poměrech;
 • další potřebné doklady (§ 21 odst. 5 zákona o sociálně-právní ochraně dětí).

Podmínkou dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí je, že žadatelé k žádosti připojí také svůj písemný souhlas s tím, že orgán sociálně‑právní ochrany dětí je oprávněn o nich zjišťovat další potřebné údaje pro zprostředkování, zejména o tom, zda způsobem života bude žadatel zajišťovat pro dítě vhodné výchovné prostředí. Zároveň žadatel dává písemný souhlas s možností kdykoliv ověřit, zda nedošlo ke změně rozhodných skutečností. Žadatelé přikládají též souhlas se svou účastí na přípravě k přijetí dítěte do rodiny (povinný kurz).

Pracovnice úřadu, která má na starost náhradní rodinnou péči, navštíví také domácnost žadatelů za účelem provedení sociálního šetření. Vyžádá si zároveň váš opis z evidence rejstříku trestů, a neshledá-li závažné nedostatky, postoupí kompletní dokumentacivčetně vyjádření úřadu k odbornému posouzení a dalšímu řešení příslušnému krajskému úřadu nebo v Praze Magistrátu hl. m. Prahy.

U žadatelů o náhradní rodinnou péči se posuzuje charakteristika osobnosti, psychický stav, zdravotní stav, bezúhonnost, předpoklad vychovávat dítě, motivace, která vedla k podání žádosti, stabilita partnerského vztahu a prostředí v rodině. Zjišťuje se i postoj ostatních členů rodiny k přijetí dítěte. Součástí odborného posouzení je také zhodnocení přípravy na přijetí dítěte do rodiny. Rozsah odborného posuzování je vymezen v § 27 zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Přípravné kurzy pro budoucí náhradní rodiče zajišťuje příslušný krajský úřad, v Praze Magistrát hl. m. Prahy nebo pověřené osoby. Posláním kurzů je poskytnout vám, budoucím náhradním rodičům, potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit vám ujasnit si představy o tom, jaké dítě můžete do své péče přijmout.

V rámci příprav budete mít příležitost setkat se s odborníky z praxe a hovořit s nimi o tom, co vás zajímá. Také byste se měli setkávat s osvojiteli a pěstouny, kteří již o přijaté děti pečují a mohou vám předat své osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí a zodpovědět vaše dotazy.

Na základě odborného posouzení vydá příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy rozhodnutí o vašem zařazení nebo nezařazení do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči. Jedná se o rozhodování v režimu správního řízení, což znamená, že v případě vašeho nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí máte možnost podat odvolání. Jestliže krajský úřad v průběhu řízení zjistí závažné důvody, pro které nelze žadatele zařadit do evidence uchazečů, může rozhodnout o zamítnutí žádosti žadatele i před provedením odborného posouzení.

(Poznámka: žádost lze v průběhu jejího vyřizování podle aktuální situace na písemnou žádost žadatele přerušit, případně vzít zpět.)

 

 

 

Poslední aktualizace: Simona Fialová, únor 2018
Zdroj: http://www.nahradnirodina.cz/, www.adopce.com

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
 
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
 
 
 
 
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1