Povinnosti cizinců během pobytu v ČR

Soudobé právo funguje na principu tzv. teritoriality. To znamená, že každý cizinec, stejně tak jako každý jiný člověk, který pobývá v ČR, je povinen dodržovat zákony a jiné právní předpisy ČR. Mezi takové předpisy patří např. trestní zákon, daňové zákony, zákony o sociálním a zdravotním pojištění atd. Existují ovšem i právní předpisy, které se vztahují primárně speciálně na cizince. V následujícím článku uvádíme ty nejdůležitější, o kterých by měli všichni cizinci na našem území mít alespoň povědomí.


Povinnost hlásit místo pobytu na území ČR

Cizinec je povinen do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ohlásit na policii – na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR, místně příslušného podle místa hlášeného pobytu cizince - místo pobytu na území; vyjímka z tohoto ustanovení platí pro člověka mladšího 15 let, člena personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v České republice, jeho rodinného příslušníka registrovaného Ministerstvem zahraničních věcí ČR nebo cizince, kterému zajišťuje ubytování Ministerstvo vnitra ČR.

 

Místo pobytu se hlásí prostřednictvím tzv. přihlašovacího lístku, který je možný poslat buď policii (nejlépe doporučeně) anebo jej dát ubytovateli.
Ubytovatelem je každá osoba, která poskytuje ubytování za úhradu, tedy i ten, kdo od cizince sice peníze nebere, ovšem jiní ubytovaní mu za ubytování platí. Je-li cizinec ubytován u takovéto osoby (tedy ve většině případů), přechází povinnost hlásit místo pobytu de facto na ubytovatele: cizinec musí pouze předložit ubytovateli svůj cestovní doklad a vyplnit přihlašovací tiskopis, za odeslání tiskopisu policii (do 3 dnů!) již odpovídá ubytovatel.
Zákon dále ukládá cizincům hlásit i změnu místa pobytu, tedy přestěhování na dobu nejméně jednoho měsíce. Ač to zákon výslovně nestanoví, lze zřejmě postupovat zcela stejně jako při prvním hlášení místa pobytu. Policie může vyžadovat doklady prokazující, že ke změně pobytu opravdu došlo.

Lhůty ke splnění povinnosti hlásit místo pobytu:

Občané EU a jejich rodinní příslušníci

 • zdržuje-li se občan EU v ČR, musí hlásit pobyt do 30 dnů od vstupu do ČR, pokud jejich předpokládaný pobyt v ČR bude delší než 30 dnů a
 • hlásit změny pobytu do 30 dnů ode dne změny, pokud předpokládaná změna místa pobytu potrvá déle než 90 dnů
 • pobývá-li občan EU mimo území ČR, musí jeho rodinný příslušník hlásit pobyt nikoli do 30 dnů, nýbrž do 3 dnů (tak jako ostatní cizinci ze třetích zemí).

Cizinci třetích zemí

 • musí hlásit pobyt i změny pobytu do 3 dnů od vstupu do ČR

Pokuty za neohlášení pobytu

Povinnost hlásit místo pobytu není v praxi ze strany policie důsledně vymáhána, její porušení se vůči cizincům i obtížně prokazuje vzhledem k  tomu, že tuto povinnost sdílí i ubytovatel. Mnoho cizinců a mnoho ubytovatelů nic nehlásí a ani o této povinnosti nevědí. Cizincům lze ovšem teoreticky za její nesplnění uložit pokutu až 3.000 Kč (§ 157). Hlavní tíha odpovědnosti leží ale na ubytovateli (pokuta teoreticky až do výše 50.000 Kč - § 156).
Pokud je cizinci ze strany cizinecké policie předhozeno, že nesplnil povinnost hlásit místo pobytu, může cizinec tvrdit, že tuto povinnost splnil u svého ubytovatele, popř. u svých ubytovatelů, a že již nenese odpovědnost za to, že ubytovatelé svou povinnost nesplnili.

 Další povinnosti cizinců

 • hlásit změnu příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu a v jiných pobytových průkazech vydaných Českou republikou (občané EU a jejich rodinní příslušníci do 15 pracovních dnů, ostatní cizinci do 3 dnů) - v praxi jde především o hlášení sňatků a nových cestovních dokladů
 • neprodleně hlásit ztrátu cestovního dokladu (tedy i cestovního pasu cizího státu)
 • povinnosti ve vztahu k dokladům vydaným dle cizineckého zákona (všechny pobytové průkazy a cestovní doklady; nikoli cestovní doklad vydaný domovským státem cizince) - zejména chránit před porušením, v případě ztráty či poškození nahlásit do 3 dnů, odevzdat 3 dny před skončením pobytu apod.
 • požádat o prodloužení doby platnosti pobytových průkazů
 • podrobit se a spolupracovat při zákrocích policie, tj. např. nevyhýbat se pobytovým a hraničním kontrolám, kdykoli prokázat svou totožnost, podrobit se v odůvodněných případech lékařské kontrole a někdy též strpět snímání otisků prstů
 • prokázat při pobytové kontrole, že je zajištěna úhrada nákladů zdravotní péče

Sankce

Sankcemi za přestupky cizinců je kromě jiných sankcí pokuta:

 • Pokutou až 10.000 Kč jsou trestány nejzávažnější přestupky jako překročení hranic mimo hraniční přechod či padělání cestovních dokladů.
 • Pokuta až 5.000 Kč může být uložena za neohlášení ztráty cestovních dokladů, za úmyslné poškození cestovního dokladu anebo za prokázání se neplatným nebo k nečitelnosti poškozeným cestovním dokladem. Stejná sankce je i za nelegální pobyt (např. vyhoštěný občan EU, který by jinak mohl být odsouzen za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí).
 • Za nesplnění ostatních povinností může být pokuta až 3.000 Kč.
 • V blokovém řízení (tedy na ulici bez řádného projednání přestupku) může být uložena pokuta max. do výše 3.000 Kč.
 • Souběžně s pokutou může být cizinci i odepřen či ukončen pobyt v ČR.

Vyhoštění :

 • správní vyhoštění (§ 118 a další zákona o pobytu cizinců na území ČR)
 • trestní vyhoštění (§ 80 trestního zákoníku)

 

Poslední aktualizace Simona Fialová, květen 2019
http://www.policie.cz/
poradna.prava.cz

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5