Přihlašovací proces

Výběr školy

Výběr zahraničních univerzit, které oslovíte a požádáte o přijetí, založte na důkladném studiu všech dostupných informací.


Tyto informace lze vyhledat:

 • na internetu (weby jednotlivých škol, někdy lze vyplnit online formuláře a vyžádat si také tištěné materiály),
 • můžete se poradit s vyučujícími
 • nebo studenty, kteří se z ciziny vrátili,
 • je možno navštívit oddělení pro zahraniční vztahy své vysoké školy
 • nebo některé informační centrum,
 • případně se obrátit na příslušné velvyslanectví.

Váš výběr může usnadnit řada faktorů, které je dobré vzít v potaz:

 • akademické
  • akreditace, udělované tituly, prestiž instituce
  • nabízené obory
  • vyučující (znáte je?, publikují?, vystupují na konferencích? - studujte u nich!)
  • poměr počet učitelů x studentů
  • požadavky na přijetí (jejich náročnost)
  • náročnost studia (možnost speciálních výběrových seminářů apod.)
  • finanční podpora pro studenty/zahraniční studenty
 • životní styl (!!! ovlivňuje náklady na pobyt)
  • náklady na studium
  • ubytování (možnost kolejí, cena apod.)
  • umístění (malé/velké město, u moře/na horách apod.)
  • velikost instituce (počet studentů apod.)
  • počet zahraničních studentů (servis pro zahr. studenty)
  • „mimoškolní" aktivity (sportovní a jiné kluby)
  • zřizovatel (stát, církev, soukromá osoba, firma - může se odrazit v ceně i filozofii instituce)
  • žebříčky (POZOR: jsou sestavovány různými společnostmi, které si sami určují kritéria, proto by neměly být hlavním faktorem výběru)

Nepodceňujte výběr škol, na které se přihlásíte. Věnujte mu dostatek času, ať nejste potom nešťastní, kam jste se to dostali.

Kontaktujte:

 • univerzitní kancelář pro zahraniční styky/studenty apod.
 • příslušné katedry a konkrétní vyučující a zjistěte si, zda nabízené studijní a výzkumné programy korespondují s Vaším dosavadním studiem a také s Vašimi plány do budoucna. Je to důležité zvláště pro ty z vás, kteří se hlásíte na postgraduální studium (v některých zemích se PG studiem rozumí již studium pobakalářské).

Dejte si pozor!

 • Nepodceňujte sami sebe!
 • Hledejte kvalitní školu!
 • Buďte cílevědomí!
 • Ukažte, že nechcete studovat v zahraničí za každou cenu, ale že vám jde o váš obor!
 • Nabídněte univerzitě své vědomosti a schopnosti, které jste získali během dosavadního studia, příp. praxe!
 • Nenechte se také při výběru školy odradit vyšším školným - "dražší" školy mají více prostředků, které mohou rozdělit na stipendia, než školy "levnější"!
 • Pokud jste premiant, nezapomeňte, že na prestižní škole se můžete snadno stát průměrným studentem (konkurence je obrovská) a tudíž nemusíte dosáhnout na finanční pomoc. Pokud slevíte ze svých požadavků jen nepatrně, můžete být premiantem i v zahraničí, na škole, která není v žebříčku ne třeba na 1., ale „až" na 10. místě. Vaše šance se pak výrazně zlepšují.

Žádost o přihlášku a její kompletování

se dá zobecnit následujícím způsobem, ale odlišnosti samozřejmě můžou nastat a určitě také nastanou. Řiďte se pokyny instituce, na kterou se hlásíte a buďte flexibilní!

 • Mnoho institucí má na internetu formuláře jejichž prostřednictvím můžete požádat o zaslání informačních materiálů. Většinou se jedná o balík obecných informací o celé univerzitě, někdy jde však dotaz specifikovat. Na základě těchto materiálů můžete udělat základní výběr a postupovat následovně.
 • Nejprve adresujte vybrané škole stručný dopis, ve kterém se představíte a požádáte o zaslání přihlášky.
 • Zároveň je dobré zaslat obsáhlejší dopis s podrobnějším popisem dosavadního studia případně praxe a profesionálních plánů na příslušnou katedru. V tomto dopise by bylo dobré uvést, proč jste si vybrali právě jejich školu, v čem očekáváte, že vás studium na jejich škole obohatí a také v čem vy můžete být pro tuto školu přínosní. Jméno kontaktní osoby, které máte dopis adresovat, najdete v katalogu školy nebo na její internetové stránce, případně si ho vyžádejte. Neváhejte poslat e-mail.

Než začnete kompletovat potřebné materiály zjistěte, kdy mají dané školy uzávěrky!!!
Můžete se setkat i s tím, že škola vypíše uzávěrky dvě. K první byste měli dodat vyplněnou přihlášku a k druhému datu by měla škola mít všechny zbývající materiály, které uvedla v podmínkách pro přijetí.
Uzávěrka žádostí o finanční pomoc může být dříve než uzávěrka přihlášek ke studiu pro studenty, kteří nemají v úmyslu školu o finanční pomoc žádat.
Uzávěrky většiny nadací, které můžete chtít požádat o finanční pomoc, jsou pouze jednou ročně. Některé testy potřebné pro přijetí se nemusí skládat tak často, jak byste potřebovali a proto bude muset ohlídat také jejich uzávěrky.

Přihlášku a ostatní dokumenty vyplňujte velice pečlivě a hlavně čitelně.
Nezapomeňte, že většinou nebudete absolvovat přijímací zkoušky a ani nebudete mít možnost se přijímací komisi předvést během pohovoru, takže materiály, které pošlete budou jediným zdrojem informací o vás a rozhodnou o vašem přijetí či odmítnutí. Vaše materiály musí zaujmout; zkuste si představit sebe v té komisi a ty hory papírů, které musíte přečíst a z nich vybrat.

Pokud si s něčím nevíte rady, pátrejte po odpovědích. Nehádejte.
Jestliže některé požadavky nemůžete splnit např. kvůli odlišnostem ve vzdělávacím systému (někdy je obtížné přepočítat známky z naší do jiné stupnice apod.), dodejte překlad originálu a vysvětlete odlišnosti. Konzultujte tyto postupy s přijímací kanceláří na vybrané instituci.

 

Seznam materiálů, které po vás bude škola požadovat mohou obsahovat následující položky:

Přihláška
Na některé školy je dnes možné se hlásit prostřednictvím Internetu, jiné vyžadují zaslání zkompletované přihlášky leteckou poštou. Ke zkompletované přihlášce je třeba napsat průvodní dopis, ve kterém vyznačíte jednotlivé části přihlášky a upozorníte, které náležitosti přijdou dodatečně (např. výsledky testů). Většina škol vyžaduje od studenta, aby přiložil doklad o zaplacení poplatku za přihlášku.

Studijní výsledky na domácí škole
Zahraniční vysoká škola od vás bude vyžadovat doklad o studijních výsledcích, kterých jste dosud dosáhli. Jedná se o překlad maturitního vysvědčení (International Baccalaureate: www.ibo.org - International Baccalaureate Organization), případně výpisu z indexu, nebo diplomu s razítkem školy a podpisem ředitele školy nebo děkana fakulty. Ověřte si, které doklady škola požaduje a v jaké formě (jazyce), které z nich musejí být úředně ověřené či přeložené. Pokud se známkování na vašich dokumentech neshoduje s tím v dané zemi, ověřte si, zda musíte známky převést nebo jestli máte dodat legendu, která vysvětlí náš systém.

Doporučující dopisy
K přihlášce je nutno přiložit zapečetěné doporučující dopisy od většinou dvou až tří vyučujících domácí školy, příp. zaměstnavateli. Přesný počet těchto dopisů se dozvíte z korespondence s vybranou zahraniční vysokou školou. Vyučující, který píše doporučující dopis, by měl zhodnotit Vaše studijní výsledky, přístup ke studiu a případně také vaši schopnost komunikovat v jazyku dané země. Doporučující dopisy mají velkou váhu během přijímacího procesu, proto vybírejte pečlivě, koho požádáte. Zkušenost s psaním podobných dokumentů není v naší zemi ještě příliš veliká, proto může pomoci, pokud spolu s žádostí a vypracování takového dopisu, dodáte také osnovu, návod případně vzor. Pokud daný člověk nemůže dopis napsat v jazyce, ve kterém jednáte s univerzitou, požádejte ho, aby zajistil překlad (který případně samozřejmě uhradíte vy). Nezapomeňte, že doporučující dopis by měla škola dostat v zapečetěné obálce, někdy školy dokonce vyžadují, že ho autor zašle přímo do školy, aniž byste ho dostali do ruky.
Stává se, že ti, které požádáte nebudou mít čas a řeknou, abyste si dopis napsali sami a oni ho poté podepíší. V tomto případě volte raději někoho jiného.
Na toto téma existuje množství literatury (dostupná v centru) a odkazů na internetu.

Informace o doporučujících dopisech jsou většinou dostupné na stránkách s informacemi pro zájemce o studium na jednotlivých institucích. Pokud je najdete, řiďte se jimi.

www.accepted.com/grad/lettersrec.aspx
www.socialpsychology.org/rectips.htm
www.letters-of-recommendation.com
career.berkeley.edu/Grad/GradLetter.stm
career.berkeley.edu/Phds/PhDletters.stm

 

Motivační esej
Důležitost této části přihlášky je na každé škole různá. V eseji se obvykle prolínají prvky životopisu a perspektivních profesionálních plánů studenta. Někdy si škola sama zadá témata, ze kterých si student může vybrat. Věnujte pozornost tomu, co škola chce, někdy nebude stačit jedna esej pro všechny školy, které si vyberete.
Opět platí, že by vaše esej měla zaujmout a měli byste na ní pečlivě pracovat. Většinou nemusí být dlouhá, ale musí být kvalitní. Knih a odkazů existuje spousta. Pokud si nejste jistí, nechte si poradit. Dejte váš výtvor někomu přečíst a nechte si opravit chyby. Grafická úprava je taky velmi důležitá.

Návody a příklady motivačních esejů:
www.essayedge.com
http://www.petersons.com/college-search/application-essay-tips.aspx
www.bates.edu/essay.xml

Jazykové zkoušky a další testy
Požadavky, které škola má byste se měli dozvědět v informacích pro zájemce o studium. Dobře si naplánujte, kdy testy složíte, abyste stihli dodat výsledky včas, ale také se stihli na testy připravit.

Doklad o finančním zabezpečení
K přihlášce je nutno doložit, že žadatel o přijetí má na svém kontě dostatek prostředků na zaplacení školného a životních nákladů. Většina zájemců o studium v zahraničí si ovšem z ekonomických důvodů nebude toto studium hradit z vlastních zdrojů, ale bude hledat finanční pomoc, ať už ze strany cílové zahraniční vysoké školy nebo některé nadace. Tito studenti by si měli včas zjistit, zda škola, o kterou mají zájem, je ochotna v takových případech udělit tzv. odložené přijetí (v angličtině "deffered admission"). Někdy se totiž nepodaří získat finanční pomoc na studium napoprvé a nebo nestihnete uzávěrky nadací apod.
Nedostatek finančních prostředků však není (ve většině případů) důvodem, abyste nebyli ke studiu přijati.

Po přijetí

V případě, že jste byli přijati ke studiu na jedné ze škol, které jste oslovili, nezapomeňte, prosím, uvědomit ostatní školy, na které jste zaslali přihlášku, ale na které jste se rozhodli nenastoupit, o svém rozhodnutí.

 
Zdroj: http://czs.muni.cz/studenti/AIS/prihlasovaci_proces
Poslední aktualizace: Monika Plisková, srpen 2019

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5