Primární prevence - charakteristika

Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojených s výskytem sociálně patologických jevů.


Efektivní primární prevence


Efektivní primární prevence je odbornou veřejností akceptovaná úroveň poskytovaných služeb, která splňuje zásady efektivní primární prevence a která umožňuje dosáhnutí maximální kvality a efektivity preventivního působení s cílem předcházet problémům a následkům souvisejících se vznikem závislosti a dalších sociálně-patologických jevů.


Specifická primární prevencí


Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, které se zaměřují přímo na „primární prevenci užívání návykových látek", tzn. jedná se o programy zaměřené již specificky na určitou formu sociálně-patologického chování. Explicitně se tedy zaměřují a snaží se řešit způsob, jak předcházet výskytu určité specifické formy takovéhoto chování, v tomto případě na užívání drog. Specifičnost programů je dána nutností zaměřit se na určitou cílovou skupinu, jevící se jako ohroženější či rizikovější, než skupiny jiné.


Nespecifická primární prevence


Nespecifickou primární prevencí  se rozumí veškeré aktivity podporující zdravý životní styl, které ale nemají přímou souvislost s užíváním návykových látek, tj. aktivity blízké daným věkovým skupinám, které by byly poskytovány i v případě, že by problém spojený s užíváním návykových látek neexistoval. Jedná se tedy o aktivity, které obecně napomáhají snižovat riziko vzniku a rozvoje sociálně-patologických forem chování a zaměřují se spíše na protektivní faktory vzniku závislosti. Patří sem zájmové kroužky (jako např. kroužky při školách a školských zařízeních či lidových školách umění), dále sportovní aktivity (na všech úrovních) apod. Patří sem také programy zaměřené na zlepšení životního stylu. Všechny tyto programy by existovaly a byly žádoucí i v případě, kdyby tzv. drogový problém neexistoval, tj. bylo by i v takovém případě smysluplné tyto programy rozvíjet a podporovat.


Pracovník primární prevence


Pracovníkem primární prevence rozumíme osobu zabývající se primární prevencí ať už organizačně, vědecky nebo formou přímé práce s cílovými skupinami, která má základní teoretické znalostmi a praktické dovednosti v oblasti problematiky užívání návykových látek a sociálně patologických jevů.

Obecné cíle primární prevence


Cílem primární prevence je předejít vzniku sociálně patologických jevů.
Cílem programu primární prevence je, aby cílová skupina získala takové znalosti, dovednosti a postoje podporující  zdravý životní styl a aby tyto přednosti dokázala uplatnit ve svém chování nejen v době realizace programu, ale i v budoucnosti.

Cíle primární prevence dle věkového složení cílové skupiny


Předškolní věk (3-6 let):


Cílem primární prevence v předškolním věku je zakotvit zdraví jako důležitou životní hodnotu, kterou je třeba chránit. Uvědomovat si možná nebezpečí a možnosti, jak se těmto nebezpečím vyhýbat. Součástí primární prevence v tomto věku je podpora vytváření zdravých sociálních vztahů mimo rodinu. Z tohoto důvodu programy pro děti předškolního věku spadají především do oblasti nespecifické primární prevence.


Mladší školní věk (6-12 let)


Cílem primární prevence v tomto věku je prohlubovat dovednosti, jak chránit své zdraví a rozvíjet sociální dovednosti. Zároveň předat jednoznačné informace o škodlivosti alkoholu a tabáku včetně vymezení základních pravidel týkajících se užívání těchto látek.


Starší školní věk (12-15 let)


Cílem primární prevence ve starším školním věku je rozvoj sociálních dovedností především v navazování zdravých vztahů mimo rodinu, v schopnosti čelit sociálnímu tlaku, dovednosti rozhodovat se, efektivně řešit konflikty apod. Zásadní místo zde mají specifické programy primární prevence zaměřené na problematiku návykových látek, jejich účinky a rizika, tj. vytvořit povědomí o drogách - o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích spojených s užíváním drog.


Mládež (15-18 let)


Cílem primární prevence v tomto věku je podpořit protidrogové postoje a normy,  nabízet pozitivní alternativy trávení volného času, seznámit s možnostmi řešení obtížných situací včetně možností, kam se obrátit v případě problému spojených s užíváním návykových látek.

Dospělá populace

Cílem primární prevence u dospělé populace je podávání objektivních informací z oblasti drogové problematiky a odbourávání mýtů spojených s užíváním návykových látek.

  

Efektivní program primární prevence

 

Co je podstatné pro efektivní program primární prevence?

•·        Určení cílové skupiny

•·        Forma programu primární prevence

•·        Obsah programu primární prevence

•·        Časový harmonogram

•·        Prostředí

•·        Lektor primární prevence

  

Cílová skupina

 

Běžná populace

Aktivity zaměřené na běžnou populaci s ohledem na její věkové složení bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny:

 • žáci základních škol
 • studenti středních škol

Rizikové skupiny

Aktivity zaměřené na skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů, tj. jsou více ohrožené než jiné skupiny populace:

 • třídy s rizikovými skupinami žáků
 • žáci speciálních škol
 • střední zdravotní personál
 • skupiny handicapovaných osob

Rizikoví jedinci

Aktivity zaměřené přímo na jedince, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti a jiných sociálně nežádoucích jevů, tj. jsou více ohroženi než jejich vrstevníci a jiné osoby běžné populace:

 • děti závislých rodičů
 • hyperaktivní děti
 • děti s problematickým postavením ve skupině
 • handicapované osoby

  

Forma programu primární prevence

 

Dlouhodobý / komplexní program primární prevence
Kontinuální, komplexní a interaktivní program, jehož součástí je vedle problematiky návykových látek a jiných sociálně nežádoucích jevů i rozvoj sociálních dovedností.

Program primární prevence pro rizikové skupiny / program včasné intervence
Cílený program primární prevence pro skupiny osob, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti, tj. jsou více ohrožené než zbytek populace.

Program primární prevence pro rizikové osoby / program včasné intervence
Cílený program primární prevence pro jedince, u kterých jsou ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik závislosti, tj. jsou více ohrožené než zbytek populace.

Peer program
Vrstevnický program - zapojení předem vyškolených osob stejného věku, případně sociálního statutu do procesu formování postojů a získávání znalostí o návykových látkách, s cílem posílit protidrogové postoje a normy uvnitř skupiny.

Edukativní program
Ucelený vzdělávací program, který zahrnuje teoretickou průpravu a základní informace z oblasti problematiky užívání návykových látek, případně prohlubování získaných znalostí, předávání aktuálních informací a nácvik praktických dovedností.

Interaktivní seminář
Většinou jednorázová aktivita, která interaktivní formou zprostředkovává informace o problematice užívání návykových látek, sociálních a zdravotních důsledcích souvisejících s užíváním návykových látek a s možnostmi, kam se obrátit v případě potíží spojených s užíváním návykových látek.

Vzdělávací seminář
Jednorázová vzdělávací aktivita většinou informačního charakteru zaměřená na jedno konkrétní téma (např. formy efektivní primární prevence nebo rizikové a protektivní faktory vzniku závislosti, teorie a praxe projektové činnosti apod.)

Komponovaný pořad
Jednorázová aktivita, která kombinuje uměleckou formu (např. film, divadelní představení s tématikou užívání návykových látek apod.) s následnou diskusí s odborníky v oblasti prevence užívání návykových látek.

Beseda
Jednorázová aktivita. Lektor rozhovorem s posluchači zjišťuje jejich znalosti, názory a postoje a podle jejich úrovně se zaměřuje na konkrétní témata, odpovídá na dotazy a dává prostor pro vyjádření jednotlivých osob ve skupině.

Přednáška
Jednorázová aktivita (odborný výklad) ryze informačního charakteru, která nepředpokládá aktivní zapojení cílové skupiny, zaměřená na konkrétní téma (např. přehled návykových látek, jejich účinky a rizika, legislativní aspekty v souvislosti s problematikou užívání návykových látek apod.)

  

Lektor primární prevence

 • zná teorii a praxi vzniku závislosti a jiných sociálně patologických jevů na úrovni jedince i na úrovni společnosti
 • zná základní rizikové a protektivní faktory při vzniku závislosti i jiných sociálěn patologických jevů (na úrovni jedince, rodiny, vrstevníků společnosti)
 • zná systémovou teorii a její implikace pro primární prevenci (vliv sociokulturního, politického, ekonomického kontextu apod.)
 • zná různé preventivní modely a přístupy a je schopen vytvořit a realizovat komplexní preventivní program
 • je schopen efektivně pracovat s danou cílovou skupinou s využitím obecně uznávaných technik
 • ovládá základní schopnosti efektivní komunikace v oblasti primární prevence
 • je akceptován cílovou skupinou, ve které je program realizován
 • má konsistentní a jednoznačné postoje vzhledem k návykovým látkám s důrazem na zdravý způsob života
 • má základní vědomosti a dovednosti v oblasti sekundární a terciární prevence
 • má informace o institucích zabývajících se primární, sekundární i terciární prevencí a dokáže je využít při preventivní práci
 • má základní vědomosti a dovednosti v oblasti krizové intervence, je schopen v případě identifikace konkrétního problému doporučit příslušné zařízení
 • pravidelně si nechává supervidovat vlastní práci a průběžně se vzdělává v oboru


Obsah programu primární prevence

 • Problematika užívání návykových látek

(legální i nelegální návykové látky, účinky, rizika)

 • Jiné sociálně nežádoucí jevy

(gambling, rasismus, xenofobie, šikana , týrání a zneužívání dětí, různé formy násilného chování, problematika sekt aj.)

 • Podpora osobnostního rozvoje

(posilování sebejistoty, zvládání konfliktních situací, práce s emocemi, efektivní komunikace, schopnost čelit sociálnímu tlaku)

 • Podpora zdravého životního stylu

(nabídka pozitivních alternativ pro trávení volného času)

Zásady efektivní primární prevence

 

Komplexnost:
Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek a problematiku sociálně patologických jevů, ale  i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků,  komunikativní dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů),  zdraví a životní styl.

Kontinuita:
Důraz je kladen na zachování kontinuity uvnitř programu (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují) i vně programu (spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence užívání návykových látek)  

Práce s malou skupinou:
Jednotlivé aktivity jsou realizovány se skupinou maximálně 30 účastníků. Ve školním prostředí maximálně s jednou třídou.

Interaktivita:
Program zahrnuje aktivní účast cílové skupiny s využitím  různých forem práce.

Flexibilita:
Program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, přizpůsobuje se novým trendům v oblasti drogové problematiky

Cílenost:
Dílčí aktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím specifikům a potřebám.

Teoretická a praktická připravenost realizátora/realizačního týmu
Pracovník realizující program má základní teoretické znalosti z oblasti drogové problematiky a sociálně patologických jevů a praktické dovednosti v práci s danou cílovou skupinou.

Možnost kontaktu v odborném zařízení:
Program nabízí v případě potřeby možnost kontaktu v odborném zařízená v psychosociální síti služeb v daném regionu.

Důraz na kontext primární prevence:
Program je vytvořen na základě znalosti specifik a potřeb dané lokality, zahrnuje spolupráci s pedagogy, rodiči a nejbližším sociálním okolím cílové skupiny.

Nabídka pozitivních alternativ:
Program podporuje a nabízí aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života.

Program respektuje práva dětí vymezená Úmluvou o právech dítěte přijatou Valným shromážděním OSN dne 20.11.1989, ratifikovanou Českou republikou v roce 1991.

 
 
 
 
 
Zdroj: http://www.prevcentrum.cz/  
Poslední aktualizace: Barbora Bělíková, červenec 2017.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5