Týrání a zneužívání dětí - legislativa

Legislativa vztahující se k tématu týrání a zneužívání dětí. 

Národní strategie prevence  násilí na dětech ČR 2008 - 2018


Listina základních práv a svobod


Deklarace práv dítěte

 

Úmluva o právech dítěte (1989)

 

Komerční sexuální zneužívání dětí - DOKUMENTY

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj, ochrana oprávněných zájmů dítěte, vč. ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

 

Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

Občanský zákoník

 

Každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany na:

- porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti

- skutečnost, že rodiče nemohou plnit povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti.

 

Dále je každý občan oprávněn upozornit na děti, které:

- vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy

- požívají alkohol nebo návykové látky

- živí se prostitucí

- spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem

- opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití

- opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte

- na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu.

Dítě má právo požádat orgány sociálně-právní ochrany a zařízení sociálně-právní ochrany, pověřené osoby, školy, školská zařízení a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv; tyto orgány, právnické a fyzické osoby a pověřené osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc.

Dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte.

Obecní úřad je povinen sledovat nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťovat příčiny jejich vzniku a činit opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na děti. Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o děti, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.

 

Nejkrajnější ochrana dětí a mladistvých před kriminalitou je garantována trestním právem.

Trestní zákon 40/2009 Sb.


Pozornost se soustřeďuje na:

ochranu dětí před neplněním povinností rodičů. Záměrem legislativy je postihnout určitý druh pasivity těch, kteří mají ze zákona povinnost o dítě pečovat a kteří je opustí nebo neplní zákonnou vyživovací povinnost a vystaví je nouzi nebo jiným závažným následkům, jako je újma na zdraví až smrt (§ 195, 196 tr. zák.),

ochranu dětí proti různým formám a intenzitě agresivního jednání. Sem lze zahrnout speciální trestné činy, zejména týrání svěřené osoby (§ 198), dále únos (§ 199) a trestný čin vraždy a vraždy novorozeného dítěte matkou (§ 140, 142),

ochranu před obchodováním s dětmi, kdy zákonodárce v souladu s článkem 35 Úmluvy zakotvil novou skutkovou podstatu, jíž postihuje toho, kdo za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce, využívání dětské práce nebo pro jiný účel (§ 168),

ochranu proti ohrožení mravní výchovy mládeže (§ 202),

ochranu zdravého sexuálního vývoje mládeže. Jde o pohlavní zneužívání (§ 187) a znásilnění (§ 185). Spadá sem i trestný čin obchodování s lidmi (§ 168) a kuplířství (§ 189),

ochranu mravnosti mládeže před nabízením, přenecháním či zpřístupněním pornografických děl nebo jejich vystavením či zpřístupněním na takových místech, která jsou dětem přístupna (§ 191 odst. 2),

ochranu mládeže před zneužíváním návykových látek a před podáváním alkoholických nápojů, od roku 1994 i před podáváním anabolických látek (§ 283 odst. 2 písm. c, § 286 odst. 2 písm. c, § 287 odst. 2 písm. b, § 204). Od roku 1998 jsou pro dealery drog, kteří ohrožují děti a mladistvé, stanoveny vyšší trestní sazby.


 

Syndrom CAN

Ve středu zájmu Rady Evropy je především tzv. syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte - CAN (child abuse and neglect). Je to multifaktorální společenský jev, jehož společným jmenovatelem je ubližování dítěti. Jeho poznávání, odhalování, náprava i prevence je záležitostí různých vědních oborů zabývajících se dítětem.

Zdravotnická komise Rady Evropy členským státům doporučila členit a evidovat problematiku CAN (1992) do následujících podskupin na:

a) tělesné týrání,

b) psychické týrání (ponižování nebo citové vydírání),

c) zanedbávání (tzv. pasivní týrání),

d) pohlavní zneužívání (tzv. syndrom CSA),

e) podávání alkoholu, drog a svévolné podávání utišujících nebo naopak povzbuzujících léků,

f) systémové-institucionální týrání (školskými, zdravotnickými zařízeními, orgány státní správy, soudy apod.).

 

Závažným mezinárodním problémem konce dvacátého století se stalo komerční sexuální zneužívání dětí. V posledním období se rozšířilo i do zemí, kde se dříve nevyskytovalo. Příčiny lze spatřovat především v rozšíření sexuální turistiky a v agresivních formách nabídky, k níž jsou využívány nejrůznější mediální prostředky, včetně Internetu, který učinil z komerčního sexuálního zneužívání dětí globální záležitost. Závažnost problému aktivizovala nevládní organizace, národní vlády i mezinárodní organizace (Radu Evropy, OSN, UNESCO, UNICEF) k uspořádání Stockholmského světového kongresu (1996), který přijal dva zásadní dokumenty: Deklaraci a Plán činnosti proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí. V těchto dokumentech byly vyzvány účastnické státy, tedy i Česká republika, k vypracování vnitrostátních plánů činnosti proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.

Stockholmský kongres stanovil základní formy komerčního sexuálního zneužívání dětí na:

obchodování s dětmi,

dětskou prostituci,

dětskou pornografii.

Pojem komerční sexuální zneužívání dětí byl vymezen Stockholmským kongresem jako: ...použití dítěte pro sexuální účely výměnou za peníze nebo za odměnu v naturáliích mezi dítětem, zákazníkem, prostředníkem nebo agentem a jinými, kdo vydělávají na obchodu s dětmi pro tyto účely.

Obchodování s dětmi: Na obchodování s dětmi lze aplikovat definici obchodu s lidmi přijatou Rezolucí Valného shromáždění OSN č. 49/166 z 23. prosince 1994 ...obchodování je nelegální a utajované převážení osob (dětí) přes státní hranice... se záměrem jejich přinucení k sexuálně a ekonomicky vykořisťujícím činnostem, které přinášejí zisky zprostředkovatelům, obchodníkům, zločineckým syndikátům.

Dětská prostituce: zjednání nebo nabízení služeb dítěte k provádění sexuálních aktů za peníze nebo jakoukoli jinou odměnu...

Dětská pornografie: ...jakýkoli obrazový nebo textový materiál, který používá děti v sexuálním kontextu, přičemž obrazová pornografie je definována jako ...zobrazení dítěte při výslovné sexuální činnosti, skutečné nebo simulované nebo vystavování pohlavních orgánů pro sexuální uspokojení uživatele; zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu; zvuková pornografie je definována jako používání jakýchkoli zvukových prostředků užívajících dětský hlas, skutečný či simulovaný za účelem sexuálního uspokojení uživatele, zahrnuje výrobu, rozšiřování nebo používání takového materiálu.

Vláda ČR v souladu s doporučením Stockholmského kongresu přijala v roce 2000 Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí (usnesení vlády ČR č. 698/2000). Jde o soubor opatření ke zdokonalení legislativních nástrojů, zlepšení osvěty a prevence, zvýšení efektivity stíhání osob, které se na komerčním sexuálním zneužívání podílejí, a vytvoření předpokladů pro rychlejší identifikaci obětí tohoto jevu a posílení jejich resocializace.

 

Zdroj: MŠMT ČR , Zákony ČR Online, www.portal.gov.cz, www.mvcr.cz
Zpracovalo ICM NIDM MŠMT, únor 2006. Aktualizace 2009, 2010, 2014, 2018

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
 
 
 
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
1
2
3
4
5